Senast publicerat 04-06-2021 18:57

Punkt i protokollet PR 67/2015 rd Plenum Torsdag 19.11.2015 kl. 16.01—19.47

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy

Regeringens propositionRP 87/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2015 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 10/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 13.11.2015. 

Debatt
19.43 
Lauri Ihalainen sd :

Arvoisa puhemies! Talousvaliokunnan puheenjohtaja ei nyt ole paikalla, mutta rohkenen kuitenkin lausua sen, että talousvaliokunta on ollut yksimielinen tästä esityksestä ja korostaa sitä, että nyt luodaan lainsäädännöllinen perusta Finpro Oy:n perustamiselle ja tämmöinen oikeudellinen perusta. Samalla tämä toimija tulee sitten vähän samalle viivalle kuin meillä on vastaavia, on finnveraa ja on teknologian tutkimuskeskusta ja teollisuussijoitusta ja niin poispäin, tähän perheeseen täysin valtion omistamana ja julkisyhteisöllisiä palveluja tarjoavana toimijana, jonka kokoaminen on ollut tarpeen mutta myös se, että tämmöinen maksullinen konsultointitoiminta on tästä siirretty pois, mikä on tietysti ihan järkevää ja soveliasta. 

Se, mihin halusin vain kiinnittää huomiota tässä sinänsä hyvässä esityksessä, on se, että tämän pitäisi tietysti palvella pääomien saantia Suomeen, meidän viennin edistämistä, matkailun edistämistä mutta ennen kaikkea pk-yrityksien avustamista yhden luukun ovenavauksella, kansainvälistymisellä. Meillä on erittäin paljon pk-yrityksiä, keskikokoisia kasvuhakuisia yrityksiä, joilta puuttuu se loikka, jonka nimi on kansainvälistyminen, ja näillä toimenpiteillä, joita tämäkin nyt tarjoaa, meidän täytyisi kovasti edistää juuri tällaisia hankkeita. 

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli vain kertoa, että talousvaliokunta on puoltanut tätä yksimielisesti, ja halusin vain painottaa tässä yhteydessä näitä näkökohtia. — Kiitoksia. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 87/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.