Punkt i protokollet
PR
67
2019 rd
Plenum
Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00—19.45
10
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om stöd för närståendevård
Lagmotion
Päivi
Räsänen
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 8 på dagordningen.] 
Senast publicerat 20-11-2019 21:03