Senast publicerat 05-06-2021 22:34

Punkt i protokollet PR 67/2019 rd Plenum Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00—19.45

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet

Regeringens propositionRP 20/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019.