Senast publicerat 05-06-2021 22:34

Punkt i protokollet PR 67/2019 rd Plenum Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 67/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2019 rd
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 8/2019 rd. 

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. 

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes: 

1. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 23.90.59: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ändrar det internationella jämställdhetspriset IGEP så att det delas ut till ett finländskt objekt via Miina Sillanpäästiftelsen." (Reservation) 

2. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen tar i beaktande att vi har en utdragen period av svag ekonomisk tillväxt framför oss och därför i förväg utarbetar en reservplan för att balansera upp ekonomin och säkerställa tillväxtförutsättningarna. I planen ska man beakta åtgärder som snabbt höjer priskonkurrenskraften och bidrar till att lösa matchningsproblemet med arbetskraften." (Reservation) 

Betänkandet "ja", Sami Savios förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 90 ja, 39 nej, 32 avstår; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Sami Savios förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 121 ja, 35 nej, 2 avstår; 41 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälning antecknades till protokollet: Jukka Kopra /saml avsåg rösta ”ja”. 

Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2019 i propositionen RP 67/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2019. Ärendet slutbehandlat.