Senast publicerat 06-06-2021 02:01

Punkt i protokollet PR 67/2020 rd Plenum Onsdag 6.5.2020 kl. 14.03—20.24

7.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 21/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 6 på dagordningen.]