Senast publicerat 06-06-2021 18:59

Punkt i protokollet PR 67/2021 rd Plenum Fredag 28.5.2021 kl. 13.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 68/2021 rd)

Regeringens propositionRP 68/2021 rd
Regeringens propositionRP 83/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 7/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 26.5.2021. 

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. 

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes: 

1. Ville Vähämäki saf understödd av Leena Meri saf 32.30.31: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen utreder om kravet på två meters säkerhetsavstånd är epidemiologiskt motiverat i förplägnadsrörelser och om det är möjligt att lätta på kravet, särskilt med beaktande av åtgärder och omständigheter i enskilda fall.” (Reservation 1) 

2. Ville Vähämäki saf understödd av Leena Meri saf 32.30.31: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen inom restaurangbranschen möjliggör företagsspecifika möjligheter till flexibilitet i fråga om begränsningarna exempelvis i fråga om vacciner, användning av munskydd och strukturella lösningar.” (Reservation 1) 

3. Ville Vähämäki saf understödd av Leena Meri saf 32.30.31: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen korrigerar de klockslagsbaserade begränsningarna för restauranger så att restaurangerna får hålla öppet fram till kl. 23.00 och serveringen i förplägnadsrörelser som serverar alkoholdrycker får fortsätta fram till kl. 20.00.” (Reservation 1) 

4. Ville Vähämäki saf understödd av Leena Meri saf 32.30.31: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen utreder om de ersättningar som betalats för förplägnadsverksamhet i Finland i en internationell jämförelse är skäliga och tillräckliga för att trygga företagarnas, underleverantörskedjornas och finansiärernas ekonomiska ställning genom krisen.” (Reservation 1) 

5. Ville Vähämäki saf understödd av Leena Meri saf 32.40.44: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen utreder om det är möjligt att utöver i evenemangsområdet i större utsträckning ta i bruk stödåtgärder som liknar den förhandsförsäkring som ingår i evenemangsgarantin.” (Reservation 1) 

6. Ville Vähämäki saf understödd av Leena Meri saf allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen så fort som möjligt återgår till att iaktta utgiftsramarna och inte längre gör ramöverskridningar i sina tilläggsbudgetar.” (Reservation 1) 

7. Ville Vähämäki saf understödd av Leena Meri saf allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer en adekvat finansiering genom att rikta stöd till de branscher som drabbats värst av pandemin, särskilt mindre företag. Samtidigt måste regeringen trygga försörjningen för arbetstagarna på företag och för företagare också under den tid som verksamheten tillfälligt står stilla.” (Reservation 1) 

8. Ville Vähämäki saf understödd av Leena Meri saf allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen snabbt bereder införandet av ett standardiserat intyg som samordnas med den europeiska motsvarigheten. Intyget ska informera om att innehavaren har vaccinationsskydd eller negativt testresultat eller har haft covid-19.” (Reservation 1) 

9. Timo Heinonen saml understödd av Sari Essayah kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram en trovärdig plan för att påskynda den ekonomiska tillväxten och att den innehåller konkreta medel för att höja sysselsättningen, förbättra förutsättningarna för näringsverksamhet, öka produktiviteten och effektivisera arbetsmarknaden.” (Reservation 2) 

10. Timo Heinonen saml understödd av Sari Essayah kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen förbinder sig att vidta åtgärder för att täppa till hållbarhetsgapet i de offentliga finanserna före utgången av decenniet och att börja verkställa dem redan under den pågående valperioden.” (Reservation 2) 

11. Timo Heinonen saml understödd av Sari Essayah kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen inbegriper omfattande bedömningar av konsekvenserna för företagsverksamhet i motiveringen till coronaåtgärder och andra beslut.” (Reservation 2) 

12. Timo Heinonen saml understödd av Sari Essayah kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen återtar vårdreformen, som i sin nuvarande form försämrar tillgången till tjänster i glesbygden, tär på städernas livskraft, utan grund ersätter högkvalitativ privat tjänsteproduktion med offentlig produktion, äventyrar finländarnas högkvalitativa vård överallt och fördärvar de offentliga finanserna.” (Reservation 2) 

13. Timo Heinonen saml understödd av Sari Essayah kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt förelägger riksdagen de propositioner som behövs för att införa en terapigaranti.” (Reservation 2) 

14. Timo Heinonen saml understödd av Sari Essayah kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition till riksdagen om förenklad rätt till företagssanering och effektivisering av sanerings- och konkursförfarandet för att företag och företagare ska kunna börja om på nytt.” (Reservation 2) 

15. Timo Heinonen saml understödd av Sari Essayah kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen med det snaraste ordnar obligatoriska coronatest för alla inkommande som inte kan visa upp ett adekvat intyg över tillräckligt skydd på annat sätt.” (Reservation 2) 

16. Timo Heinonen saml understödd av Sari Essayah kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt ser över rekommendationerna och föreskrifterna om coronarestriktioner så att restaurang-, idrotts- och kulturaktörer har möjlighet att utöva sin näring på ett säkert och ekonomiskt lönsamt sätt. Restriktionerna ska bara sträcka sig till det som är absolut nödvändigt.” (Reservation 2) 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 63 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 62 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 62 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 63 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 63 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 62 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 63 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 63 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 63 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 62 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 62 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 61 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 62 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 62 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 61 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 62 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2021 i proposition RP 68/2021 rd och den kompletterande propositionen RP 83/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2021. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget om misstroende.  

Under debatten har Ville Vähämäki saf understödd av Veikko Vallin saf framställt följande förslag om misstroende mot statsrådet: ”Regeringen har fördröjt genomförandet av evenemangsgarantin och genomförandet är alltför snävt och illa inriktat. Därför åtnjuter regeringen varken evenemangsbranschens eller riksdagens förtroende.” 

Redogörelsen godkändes. 

Förtroende för statsrådet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 63 nej; 48 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.