Punkt i protokollet
PR
68
2015 rd
Plenum
Fredag 20.11.2015 kl. 13.02
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.11.2015. 
Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Kristiina Salonen föreslagit att lagförslag 2 förkastas.  
Dessutom har Anneli Kiljunen understödd av Kristiina Salonen framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslag 2. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 59 nej; 37 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 50/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 
Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 59 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 27-04-2017 15:38