Punkt i protokollet
PR
68
2015 rd
Plenum
Fredag 20.11.2015 kl. 13.02—13.35
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2015-AK-38073
Bilaga 8A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.1.2015. 
Under debatten har Kari Uotila understödd av Matti Semi föreslagit att lagförslag 1 förkastas.  
Pia Viitanen har understödd av Kristiina Salonen framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 8A) 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslag 1. 
Godkänns "ja", förkastas "nej". Omröstningsresultat: 100 ja, 59 nej; 40 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 33/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställdes under debatten. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 49 nej, 2 avstår; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 27-04-2017 15:36