Senast publicerat 06-06-2021 17:19

Punkt i protokollet PR 68/2021 rd Plenum Tisdag 1.6.2021 kl. 13.30—23.05

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar, temporär ändring av 7 § i lagen om indrivning av fordringar och temporär ändring av 24 § i kreditupplysningslagen

Regeringens propositionRP 59/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2021 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 8/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Vi inleder debatten. Ledamot Salonen. 

Debatt
22.38 
Kristiina Salonen sd :

Arvoisa puhemies! Me kaikki tiedämme, että koronakriisi on aiheuttanut paljon murheita terveyden osalta mutta myöskin talouden osalta ja yritysten talouden osalta. Tämä hallituksen esitys on jatkoa covid-19-epidemian yrityksille aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien helpottamiselle, siis osa sitä, ja nyt on tarkoitus jatkaa jo olemassa olevaa väliaikaista lainsäädäntöä. Tällä on tarkoitus jatkaa helpotusta aina ensi kevääseen asti.  

On kuitenkin tärkeää huomioida se, että samanaikaisesti valmistellaan perintälakiin parhaillaan pysyviä muutoksia muiden kuin kuluttajasaatavien perinnästä hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Tavoitteena onkin antaa tätä asiaa koskeva hallituksen esitys syysistuntokaudella 2021. Nyt olisi tarkoitus, että tällä väliaikaisella säännöksellä voitaisiin sitten tehdä ikään kuin katkeamaton silta siihen syksyllä tulevaan lainsäädäntöön.  

Tärkeää on myöskin huomioida tässä voima-aallon pituudessa se, että koronavirusepidemiasta aiheutuvat yritysten taloudelliset vaikeudet tuskin tulevat ihan välittömästi poistumaan, ja sen vuoksi on tärkeää, että voidaan suojata tällaisia velallisyrityksiä niin, ettei maksuhäirintämerkintöjä synny nopeasti ilman tarvittavaa viranomaisprosessia, joten tätä hallituksen esitystä on tärkeää saada nopeasti eteenpäin, jotta voidaan yritysten taloustilannetta tältä osin helpottaa. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 59/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.