Senast publicerat 04-06-2021 18:57

Punkt i protokollet PR 69/2015 rd Plenum Tisdag 24.11.2015 kl. 13.59—22.10

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 42/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 6/2015 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 21 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 6/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 42/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.