Senast publicerat 04-06-2021 21:10

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen, av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 91/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 91/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.