Senast publicerat 05-06-2021 02:04

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

Regeringens propositionRP 42/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 9/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
20.38 
Pirkko Mattila ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Kyseessä on siis valiokunnan mietintö koskien esitystä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta. Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden 17 alussa voimaan tulevaa yksityisistä turvallisuuspalveluista annettua lakia. Muutokset koskevat yksityisiin turvallisuuspalveluihin liittyvien lupaprosessien sujuvoittamista ja muutamia teknisluontoisia muutoksia. 

Yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lainsäädäntö keskitetään vuoden 2017 alussa voimaan tulevalla lailla yhteen ja samaan lakiin, joka sisältää säännökset vartioimisliike‑, järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaustoiminnasta. Siirtymäajan jälkeen järjestyksenvalvojatoiminnasta tulee elinkeinotoimintana luvanvaraista eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta ja turvasuojaustoiminta tulee eräiltä osin elinkeinona luvanvaraiseksi. Vartioimisliiketoiminta säilyy luvanvaraisena elinkeinona, ja kaikkia näitä koskee jatkossa yksi yhteinen turvallisuusalan elinkeinolupa. 

Nyt käsittelyssä olevassa esityksessä on tavoitteena yksinkertaistaa, joustavoittaa ja selkiyttää vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymiseen liittyviä säännöksiä ja pyritään täydentämään ja täsmentämään tätä vuoden 2017 alusta voimaan tulevaa lakia. Ehdotetut muutokset ovat pääosin teknisluontoisia. 

Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymiseen liittyviä lupamenettelyjä ehdotetaan kevennettäväksi hyväksymisviranomaisen suhteen. Eli tälläkin hetkellä voi toimittaa muullekin poliisilaitokselle hakemuksen, mutta ainoastaan hakijan kotikunnan poliisilaitos sen hyväksyy. Ehdotuksen mukaan mikä tahansa poliisilaitos voi jatkossa toimia luvat hyväksyvänä ja peruuttavana viranomaisena. Valiokunnan käsityksen mukaan tämä tehostaa viranomaisten toimintaa, joustavoittaa ja eri poliisilaitosten kuormitusta voidaan tasata nykyistä paremmin. 

Hakemuksen jättäminen on tällä hetkellä tehtävä henkilökohtaisesti, mutta jatkossa voidaan laittaa vireille sähköisesti tämä hakemus, ja tällä pyritään samalla tavalla joustavoittamaan, nopeuttamaan ja tehostamaan tätä prosessia. Tämä on sama poliisin lupahallinnossa tehty muutos kuin muutos passimenettelyyn aiemmin. Valiokunta kannattaa tätä sähköisen asioinnin mahdollisuuden lisäämistä ja sillä tavalla poliisien resurssien kohdentamista. Kuitenkin nähdään tärkeänä, että hakija voidaan edelleen velvoittaa saapumaan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti, jos se on hallituksen esityksen perusteluissa mainituista erityisistä syistä tarpeen. Tähdennetään myös, että hakemuksen jättäminen henkilökohtaisesti asioiden hoitamiseksi on edelleenkin mahdollista. 

No sitten hallituksen esityksessä ehdotetaan vartijan tehtäviä ja toimialueita koskevaa sääntelyä eräiltä osin täsmennettäväksi. Eli vartija voi ehdotetun muutoksen mukaan hoitaa tehtäväänsä vartioimisalueen ulkopuolella myös silloin, kun on kyse vartioimisalueella suoritettavaa tehtävää tukevasta tai siihen muutoin liittyvästä vartioimistehtävästä. Tästä esimerkkinä on nähty elinkeinoluvan haltijan palveluksessa hälytyskeskuspäivystystä suorittavan vartijan tehtävä, jolloin vartija ei välttämättä ole vartioimisalueella vaan välittää tiedon kohteen murtohälytyksestä tänne vartioimisalueen vartijalle. Ehdotetun muutoksen mukaisilla tehtävillä on kytkentä vartioimisalueeseen, mitä valiokunta pitää välttämättömänä sen varmistamiseksi, ettei uusi muotoilu johda tarpeettoman laajaan soveltamiseen. 

Sitten vielä asetuksenantovaltuuksia ehdotetaan täsmennettäväksi. Poliisihallitus voi lisäksi antaa laissa ja asetuksissa säädettyä tarkempia määräyksiä laissa määrätyistä koulutusten opetussuunnitelmista, opetussisällöistä ja tuntijakaumista. 

Valiokunta puoltaa esitystä ja pitää sitä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena, ja tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 42/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.