Senast publicerat 05-06-2021 00:52

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59

2.  Interpellation om krisen inom det finländska jordbruket

InterpellationIP 3/2016 rd
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-65994Bilaga 2A
Enda behandling
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Peter Östmans m.fl. interpellation om krisen inom det finländska jordbruket. Debatten om interpellationen avslutades i plenum 14.6.2016. 

Under debatten har Peter Östman understödd av Hanna Halmeenpää och Harry Wallin understödd av Tytti Tuppurainen framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A)  

Redogörelsen godkändes. 

Andre vice talman Paula Risikko
:

Vid omröstningarna ställs först Harry Wallins förslag mot Peter Östmans förslag och slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.  

Omröstningsordningen godkändes.  

1) Peter Ösmans förslag "ja", Harry Wallins förslag "nej".
Omröstningsresultat: 127 ja, 29 nej; 43 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag.  
2) Förtroende för statsrådet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 61 nej; 42 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.