Punkt i protokollet
PR
69
2016 rd
Plenum
Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15.6.2016 22:06