Senast publicerat 04-06-2021 20:34

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 84/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 84/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.