Punkt i protokollet
PR
69
2016 rd
Plenum
Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01
27
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016. 
Senast publicerat 15.6.2016 22:12