Senast publicerat 05-06-2021 02:04

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 89/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 11/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
16.33 
Tuula Haatainen sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Valiokunnan puheenjohtajana esittelen tämän mietinnön, joka on varsin tiivis. 

Tässä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia, ja tässä muutoksessa on otettu huomioon 0,14 prosenttiyksikköä korotusta. Tämä liittyy omais- ja perhehoidon kehittämiseen siten, että nämä uudet, laajentuvat tehtävät voidaan korvata kunnille sataprosenttisesti. 

Tämä mietintö on yksimielinen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 89/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.