Punkt i protokollet
PR
69
2017 rd
Plenum
Onsdag 14.6.2017 kl. 14.03—15.54
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Regeringens proposition
RP 28/2017 rd
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-132312
RP 28/2017 rd Ändringsförslag 14.6.2017
Bilaga 7A
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 8/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 13.6.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
27 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Johanna Karimäki har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 7A) 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Johanna Karimäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 140 ja, 15 nej; 44 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
34 a § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Johanna Karimäki har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 7A) 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Johanna Karimäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 140 ja, 19 nej, 1 avstår; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
41 § 
Johanna Karimäki meddelade att 41 § hörde ihop med föregående paragraf och att hon går vidare till nästa paragraf, nästa förslag. 
41 b § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Johanna Karimäki har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 7A) 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Johanna Karimäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 134 ja, 17 nej, 1 avstår; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Johanna Karimäki meddelade att de återstående paragraferna är tekniska justeringar som skulle ha föreslagits om riksdagen hade godkänt de föregående paragraferna, men att hon härmed inte nu kommer att föreslå dem. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 28/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 29.10.2018 15:38