Senast publicerat 05-06-2021 14:22

Punkt i protokollet PR 69/2018 rd Plenum Tisdag 19.6.2018 kl. 14.10—18.52

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 58/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 58/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.