Punkt i protokollet
PR
69
2019 rd
Plenum
Fredag 22.11.2019 kl. 13.00—13.29
6
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
Ärende 6 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande KoUB 8/2019 rd beslut om konventionsprotokollet, förklaringen samt förbehållet och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände konventionsprotokollet, förklaringen samt förbehållet i proposition RP 50/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 50/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av konventionsprotokollet, förklaringen samt förbehållet och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 26-11-2019 19:27