Senast publicerat 06-06-2021 02:40

Punkt i protokollet PR 69/2020 rd Plenum Torsdag 7.5.2020 kl. 16.10—17.06

3.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 21/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 18/2020 rd
Enda behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 18/2020 rd. Riksdagen ska nu besluta om förordningen får förbli i kraft eller om den ska upphävas delvis eller helt. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 2 på dagordningen.] 

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.