Punkt i protokollet
PR
69
2020 rd
Plenum
Torsdag 7.5.2020 kl. 16.10—17.06
3
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 18/2020 rd. Riksdagen ska nu besluta om förordningen får förbli i kraft eller om den ska upphävas delvis eller helt. 
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 2 på dagordningen.] 
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 07-05-2020 19:03