Senast publicerat 07-06-2022 17:39

Punkt i protokollet PR 69/2022 rd Plenum Tisdag 7.6.2022 kl. 14.03—17.16

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens samt till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 65/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2022.