Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 7/2021 rd Plenum Torsdag 11.2.2021 kl. 16.00

3.  Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

InterpellationIP 1/2021 rd
Framställande av interpellation
Förste vice talman Tarja Filatov
:

För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 3 på dagordningen. Ledamot Jussi Halla-aho och 43 andra ledamöter har framställt interpellation IP 1/2021 rd om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 

Jussi Halla-aho läste upp interpellationstexten.  

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.