Senast publicerat 04-06-2021 17:16

Punkt i protokollet PR 70/2015 rd Plenum Onsdag 25.11.2015 kl. 14.00—23.16

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 31/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2015 rd
Bilaga till protokollet EDK-2015-AK-38072Bilaga 4A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 24.11.2015. 

Under debatten har Timo Harakka understödd av Sanna Marin framställt förslag till uttalande 1 och 2 enligt reservation 1. 

Li Andersson har understödd av Katja Hänninen framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 4A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—7 i proposition RP 31/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 2, 9—10, 25/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 

Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 121 ja, 54 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 121 ja, 54 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Li Anderssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 162 ja, 12 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.