Senast publicerat 04-06-2021 17:49

Punkt i protokollet PR 70/2015 rd Plenum Onsdag 25.11.2015 kl. 14.00—23.16

40.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift

Regeringens propositionRP 117/2015 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 40 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.