Senast publicerat 04-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 70/2015 rd Plenum Onsdag 25.11.2015 kl. 14.00—23.16

52.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Regeringens propositionRP 44/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 52 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 26.11.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015.