Senast publicerat 04-06-2021 21:09

Punkt i protokollet PR 70/2016 rd Plenum Torsdag 16.6.2016 kl. 16.00—22.44

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 78/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 78/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.