Punkt i protokollet
PR
70
2016 rd
Plenum
Torsdag 16.6.2016 kl. 16.00—22.44
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 78/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 16.6.2016 23:50