Senast publicerat 05-06-2021 19:46

Punkt i protokollet PR 70/2018 rd Plenum Onsdag 20.6.2018 kl. 14.10

9.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018

Regeringens propositionRP 73/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1-41/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2018 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Paula Risikko
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 25.6.2018. 

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgetpropositionen:  

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 21.6.2018 klockan 10.  

Behandlingen av ärendet inleds i plenum måndag 25.6.2018 klockan 12 med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. Dessutom kan talmannen ge ordet för repliker enligt eget övervägande. Replikerna får vara 1 eller 2 minuter långa. 

Detaljbehandlingen av ärendet är i plenum onsdag 27.6.2018 klockan 14. Vid detaljbehandlingen framställs först alla ändringsförslag och därefter verkställs omröstningarna. Till den del några ändringsförslag inte har framställts anses tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande.  

Riksdagen godkände förfaringssättet. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018.