Senast publicerat 05-06-2021 22:31

Punkt i protokollet PR 70/2019 rd Plenum Tisdag 26.11.2019 kl. 14.00—20.15

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet

Regeringens propositionRP 20/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 20/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.