Punkt i protokollet
PR
70
2019 rd
Plenum
Tisdag 26.11.2019 kl. 14.00—20.15
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 56/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 26-11-2019 20:24