Punkt i protokollet
PR
71
2016 rd
Plenum
Torsdag 16.6.2016 kl. 22.53—23.03
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—24 i proposition RP 70/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 17-06-2016 00:06