Senast publicerat 05-06-2021 19:14

Punkt i protokollet PR 71/2018 rd Plenum Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 41/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-198905
Förslag till uttalande 19.6.2018
Bilaga 5A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.6.2018. 

Under debatten har Pilvi Torsti understödd av Li Andersson framställt förslag till uttalande 1, 2 och 5 i enlighet med reservation 2, Li Andersson har understödd av Pilvi Torsti framställt förslag till uttalande 3 och 4 i enlighet med reservation 2 och Ritva Elomaa har understödd av Sami Savio framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. [Bilaga till protokollet 5A] 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 41/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 48/2015 rd, 37/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.  

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Pilvi Torstis förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 54 nej; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Pilvi Torstis förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 57 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Li Anderssons förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 72 nej; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Li Anderssons förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 95 ja, 81 nej; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Pilvi Torstis förslag till uttalande 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 73 nej; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 72 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.