Senast publicerat 05-06-2021 19:14

Punkt i protokollet PR 71/2018 rd Plenum Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med denRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den (RP 147/2017 rd)

Regeringens propositionRP 147/2017 rd
Regeringens propositionRP 11/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-198906
Förslag till uttalanden 19.6.2018
Bilaga 6A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.6.2018. 

Under debatten har Jari Myllykoski understödd av Matti Semi framställt två förslag till uttalanden som delats ut till ledamöterna. [Bilaga till protokollet 6A] 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 147/2017 rd och RP 11/2018 rd och lagförslag 2—10 i proposition RP 147/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 

Betänkandet ”ja”, Jari Myllykoskis förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 144 ja, 31 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Timo Harakka /sd avsåg rösta ”ja”. 

Betänkandet ”ja”, Jari Myllykoskis förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 148 ja, 27 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.