Senast publicerat 05-06-2021 22:25

Punkt i protokollet PR 71/2019 rd Plenum Onsdag 27.11.2019 kl. 14.01—20.47

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Regeringens propositionRP 81/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019.