Senast publicerat 05-06-2021 22:25

Punkt i protokollet PR 71/2019 rd Plenum Onsdag 27.11.2019 kl. 14.01—20.47

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 35/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019.