Senast publicerat 06-06-2021 17:13

Punkt i protokollet PR 71/2021 rd Plenum Fredag 4.6.2021 kl. 13.00—13.14

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar, temporär ändring av 7 § i lagen om indrivning av fordringar och temporär ändring av 24 § i kreditupplysningslagen

Regeringens propositionRP 59/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 59/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.