Senast publicerat 09-06-2022 19:27

Punkt i protokollet PR 71/2022 rd Plenum Torsdag 9.6.2022 kl. 15.59—18.32

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Regeringens propositionRP 71/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.6.2022.