Senast publicerat 05-06-2021 00:52

Punkt i protokollet PR 72/2016 rd Plenum Fredag 17.6.2016 kl. 12.59—15.01

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 7/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 15.6.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

9 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Johanna Ojala-Niemelä har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Johanna Ojala-Niemeläs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 97 ja, 62 nej; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Antero Laukkanens /kd anmälan att han avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 

128 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Johanna Ojala-Niemelä har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen stryks. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Johanna Ojala-Niemeläs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 97 ja, 61 nej; 41 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

190 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Johanna Ojala-Niemelä har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att 190 § 3 mom. stryks. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Johanna Ojala-Niemeläs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 97 ja, 62 nej; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

196 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Johanna Ojala-Niemelä har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att 196 § 3 mom. stryks. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Johanna Ojala-Niemeläs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 95 ja, 62 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Sari Tanus /kd anmälan att hon avsåg rösta "nej" vid omröstningen om 128 § antecknades till protokollet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 32/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.