Punkt i protokollet
PR
72
2016 rd
Plenum
Fredag 17.6.2016 kl. 12.59—15.01
9
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2016
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 9 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 21.6.2016. 
Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgetpropositionen: 
En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 20.6.2016 kl. 11. 
Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Vid detaljbehandlingen framställs först alla ändringsförslag och därefter verkställs omröstningarna. Till den del några ändringsförslag inte har framställts anses tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande. 
Riksdagen godkände förfaringssättet. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2016. 
Senast publicerat 21.6.2016 18:20