Punkt i protokollet
PR
73
2015 rd
Plenum
Tisdag 1.12.2015 kl. 13.59—17.09
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, av lagen om beskattningsförfarande, av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 22 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 17.10.2016 11:08