Punkt i protokollet
PR
73
2015 rd
Plenum
Tisdag 1.12.2015 kl. 13.59
3
Interpellation om sysselsättningspolitiken
Interpellation
Framställande av interpellation
Talman Maria Lohela
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 3 på dagordningen. Paavo Arhinmäki och 56 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 4/2015 rd om sysselsättningspolitiken. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen och jag ber att ledamöterna slår sig ner på sina platser för att lyssna. 
Paavo Arhinmäki läste upp interpellationstexten. 
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 17-10-2016 11:06