Senast publicerat 04-06-2021 21:09

Punkt i protokollet PR 73/2016 rd Plenum Tisdag 21.6.2016 kl. 14.00

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 78/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 78/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.