Punkt i protokollet
PR
73
2016 rd
Plenum
Tisdag 21.6.2016 kl. 14.00—0.59
30
Regeringens årsberättelse 2015
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015
Berättelse
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 30 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande ReUB 2/2016 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.6.2016. 
Debatt
0.50
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Arvoisa herra puhemies! Todellakin tätä mietintöä käsiteltiin lyhyesti viime viikolla. Ehkä tämä olisi ansainnut paremman ajankohdan käsittelylle, mutta näin nyt tällä kertaa. Eduskunta viime vuonna edellytti, että hallituksen kertomusta kehitetään siten, että se paremmin kertoisi, ettei se vain kuvailisi erilaisia toimintoja, vaan siitä paremmin selviäisi erilaisten politiikkojen toiminnan vaikuttavuus. Nyt varsinkin, kun meillä on hallituksen strateginen ohjelma ja kärkihankkeet, olisi luontevaa, että kertomusta nimenomaan tähän suuntaan edelleen kehitetään. Siinä on tapahtunut edistystä mutta mielestäni ei läheskään riittävästi. 
Siinä mietinnössä on otettu moneen asiaan kantaa. Nostan vain yhden esille: Tuossa Savonlinnan opettajakorkeakoulun yhteydessä nousi esille myöskin seutukuntien rooli siinä, että monet toimet saattavat vaikuttaa — myöskin toimintojen lakkauttaminen saattaa vaikuttaa — seutukaupunkeihin, niiden kehitysmahdollisuuksiin. Toisaalta ne ovat muutenkin haasteessa, kun väki pakkautuu pääkaupunkiseudulle lisääntyvästi. Myöskin sitä, että erityisesti seurattaisiin seutukaupunkien kehitystä ja siitä voitaisiin eduskunnalle raportoida, pidän tärkeänä linjauksena muiden tärkeiden linjausten ohella. 
0.51
Krista
Mikkonen
vihr
Arvoisa puheenjohtaja! Tämän tarkastusvaliokunnan kertomuksen osalta nyt tietysti harmillisesti kävi näin, että perjantaina, kun oli paljon puhehaluja, istunto keskeytettiin, kun suuri valiokunta kokoontui, ja nyt tällä kertaa kello yksi yöllä on ehkä kohtuutonta odottaa, että täällä enää kenelläkään kovin suuria puhehaluja olisi niin, että tätä kertomusta olisi jäänyt päivystämään. Itse olen tarkastusvaliokunnan jäsen, ja sen takia muutama sana tästä. On ollut miellyttävää työskennellä tarkastusvaliokunnassa, ja olemme pystyneet siellä hyvin unohtamaan päivänpolitiikan hallitus—oppositio-asetelman, keskittymään näihin yhteisiin asioihin ja miettimään ja tarkastelemaan sitä, miten hyvin eduskunta on toteuttanut niitä päätöksiä, mitä se on itse itselleen linjannut ja päättänyt. 
Tässä tarkastuskertomuksessa, niin kuin valiokunnan varapuheenjohtaja, edustaja Ala-Nissilä tuossa totesi, nousi esille tämä seutukaupunkien asema, joka tuli oikeastaan esille siitä, kun me tutkailimme sitä, miten Savonlinnan opettajakoulutus on käyttänyt ne ylimääräiset lisärahat, mitä sinne edellinen hallitus oli antanut sen koulutuksen säilymiseksi paikkakunnalla. On totta, että meillä on paljon nyt tapahtunut semmoista keskittämispolitiikkaa ja erilaisten toimiverkostojen harventamista, jossa on usein siitä samasta kaupungista, yleensä seutukaupungista, lopetettu ja lakkautettu jokin osio, ja oikeastaan kukaan ei ole koordinoidusti katsonut, osuuko se aina sinne samaan kaupunkiin, mutta aika usein se on osunut, ja sen takia tarkastusvaliokunta piti tärkeänä, että nämä seutukaupungit ja niiden elinvoiman kehittäminen ja mahdollisuudet otettaisiin tarkempaan tarkasteluun (Puhemies koputtaa) ja tästä laadittaisiin oma raporttinsa, ja tämä on erittäin kannatettavaa. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 10/2016 rd och B 15/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 10-04-2019 16:42