Punkt i protokollet
PR
73
2017 rd
Plenum
Tisdag 20.6.2017 kl. 14.01
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen
Regeringens proposition
RP 76/2017 rd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 20-06-2017 18:44