Senast publicerat 24-08-2021 11:39

Punkt i protokollet PR 73/2021 rd Plenum Onsdag 9.6.2021 kl. 14.00—20.17

11.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

BerättelseB 16/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till revisionsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Jag öppnar debatten. — Ledamot Mäkisalo-Ropponen, var så god. 

Debatt
20.14 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd :

Arvoisa puhemies! Pintapuolisen lukemisen perusteella nostan pari asiaa tästä kertomuksesta esille tässä lähetekeskustelussa. 

Ensinnäkin valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella valtion tilinpäätös vuodelta 2020 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Julkista taloutta käsitellään vuosikertomuksessa pääosin kattavasti, mutta julkisen talouden hoitoa ohjaavien kansallisten säädösten tilannetta voisi tarkastusviraston mukaan käsitellä kyllä laajemminkin. 

Sitten tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvioon ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin, jotka samalla ovat perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia. Näistä menettelyistä annettiin kielteinen laillisuuskannanotto 11 kirjanpitoyksikölle. Nämä virheet ovat pieniä valtiontalouden kokonaisuudessa, ja useimmiten ne ovat myös ihan teknisluontoisiakin, mutta periaatteellisesti tämä asia on kyllä merkittävä. Merkille pantavaa on myös se, että kielteisiä laillisuuskannanottoja saaneiden kirjanpitoyksiköiden määrä ja myös kielteisten laillisuuskannanottojen kokonaismäärä on kasvanut vuodesta 2019. Näissä kannanotoissa ei ole kysymys valtion varojen väärinkäytöksestä, mutta kyseisten virastojen taloudenhoidon kannalta asia on otettava vakavasti, ja tästähän me ollaan puhuttu täällä tänä päivänä jo aiemminkin, samantyyppisestä ongelmasta.  

No, tarkastusvirasto toteaa kertomuksessaan myös, että hallitusohjelman keskeisimpien tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan kyllä kattavasti mutta tavoitteet on kuitenkin asetettu hiukan epäselvästi ja indikaattoreitakin käytetään niukasti. Esimerkiksi kestävän kehityksen tilasta raportoidaan tiiviisti, mutta ministeriöiden raportointi kestävän kehityksen toimista omilla hallintoalueillaan onkin sitten epäyhtenäistä. Hallinnonalojen tavoitteista suurin osa on laajoja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita, mutta vain osassa kerrotaan, millä perusteilla tavoitteen saavuttamista sitten arvioidaan, ja tämä on kyllä edelleen iso kehittämishaaste. 

Arvoisa puhemies! Nämä huomiot tein kertomuksesta hyvin pintapuolisen lukemisen perusteella, mutta me tarkastusvaliokunnassa syvennymme tähän asiaan syvällisesti ja laaja-alaisesti, ja palataan sitten myöhemmin täällä salissa tähän samaan teemaan.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.