Senast publicerat 09-06-2021 20:40

Punkt i protokollet PR 73/2021 rd Plenum Onsdag 9.6.2021 kl. 14.00—20.17

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 91/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021.