Senast publicerat 09-06-2021 20:43

Punkt i protokollet PR 73/2021 rd Plenum Onsdag 9.6.2021 kl. 14.00—20.17

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 92/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021.