Senast publicerat 12-10-2021 18:12

Punkt i protokollet PR 73/2021 rd Plenum Onsdag 9.6.2021 kl. 13.45

4.  Val av riksdagens biträdande justitieombudsman

ValVAL 21/2021 rd
Val
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen är val av riksdagens biträdande justitieombudsman. Riksdagens biträdande justitieombudsman väljs för en mandatperiod om fyra år som börjar 1.10.2021 och löper ut 30.9.2025. 

Till ledamöterna har utdelats ett utdrag ur grundlagsutskottets protokoll med utskottets bedömning av den som anmält sig för uppdraget. Ansökningen från den som anmält sig för uppdraget har hållits framlagd på centralkansliet.  

Valet förrättas på samma sätt som val av talman. Valet förrättas således med slutna sedlar. På valsedeln får endast finnas den föreslagnas namn så tydligt angivet att oklarhet om vem som avses inte kan uppstå. Annan valsedel förkastas. Valet förrättas med en urna. Ledamöterna lägger sina valsedlar, som ska vara hopvikta så att insidan inte syns, i urnan i den ordning deras namn ropas upp. 

Jag ber följande ledamöter biträda vid valförrättningen: Kristiina Salonen, Ville Tavio, Jukka Kopra och Mikko Kinnunen. 

Valförrättningen inleddes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Valresultatet tillkännages. 

Sekreteraren läste: 

Vid valet har röster tillfallit Pasi Pölönen 53 röster. Dessutom har två blanka röstsedlar lämnats in och en röstsedel förkastats på grund av ett felaktigt namn. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Eftersom juris doktor Pasi Pölönen vid valet har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna, har han valts till riksdagens biträdande justitieombudsman för den mandatperiod som börjar 1.10.2021 och löper ut 30.9.2025. 

Riksdagen valde juris doktor Pasi Pölönen till riksdagens biträdande justitieombudsman.