Senast publicerat 01-06-2021 08:38

Punkt i protokollet PR 74/2015 rd Plenum Onsdag 2.12.2015 kl. 13.59

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Regeringens propositionRP 44/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2015 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 1.12.2015. 

Under debatten har Katja Taimela understödd av Katja Hänninen föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 59 nej; 38 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.