Punkt i protokollet
PR
74
2016 rd
Plenum
Onsdag 22.6.2016 kl. 14.03
3
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2016
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 11/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2016. 
Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. Jag ber ledamöterna framställa ändringsförslagen. 
Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior,framställdes under debatten: 
1. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 23.10.88: Motiveringen till momentet ändras inte och momentet stryks i tilläggsbudgeten. (Reservation 3) 
2. Kari Uotila vänst understödd av Peter Östman kd 30.20: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål anvisar tillräcklig finansiering för att trygga det finländska jordbruket.” (Reservation 3) 
3. Pia Viitanen sd understödd av Timo Harakka sd 32.01.89: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart startar en oberoende utredning för bedömning av Terrafame Ab:s förutsättningar att nå en lönsam, sysselsättande och miljömässigt hållbar produktion och att utredningen tillställs riksdagen. Riksdagen förutsätter också att regeringen för den händelse att gruvan körs ned vidtar omedelbara åtgärder för att hitta ersättande investeringar och rädda sysselsättningen i Kajanaland samt bereder ett program för plötsliga strukturförändringar för regionen. Riksdagen förutsätter att regeringen i förhandlingarna om en breddning av ägarbasen säkerställer statens långsiktiga intressen avseende såväl ekonomin som sysselsättningen.” (Reservation 1) 
4. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 32.01.89: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen stöder Kajanalands anpassning till strukturförändringen genom att stödja uppkomsten av nya näringar och ersättande arbetstillfällen redan under övergångsperioden.” (Reservation 3) 
5. Pia Viitanen sd understödd av Timo Harakka sd 32.30.51: Momentet ökas med 30 000 000 euro för sysselsättning av unga, lönesubvention för långtidsarbetslösa och integrationsåtgärder. (Reservation 1) 
6. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 32.30.51: Momentet ökas med 30 000 000 euro för lönesubventioner och startpengar. (Reservation 3) 
7. Peter Östman kd understödd av Sari Tanus kd 32.30.51: Momentet ökas med 30 000 000 euro för offentlig arbetskrafts- och företagsservice. (TBM 1) 
8. Pia Viitanen sd understödd av Timo Harakka sd 35.20.60: Motiveringen till moment 35.20.60 kompletteras med att det ur Statens bostadsfonds medel får beviljas stöd enligt lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005) till ett belopp av högst 30 000 000 euro 2016. (Reservation 1) 
9. Pia Viitanen sd understödd av Timo Harakka sd 35.20.60: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen, i syfte att långsiktigt öka produktionen av hyresbostäder med skälig hyra, omedelbart inleder en översyn av stödsystemet med räntor på 40 år så att villkoren för stödet är konkurrenskraftiga. Reformen måste ta hänsyn bland annat till att räntenivån fortlöpande ska vara konkurrenskraftig, att räntestödet måste gälla längre och att amorteringsprogrammen ska vara mindre regressiva.” (Reservation 1) 
10. Pia Viitanen sd understödd av Timo Harakka sd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att sysselsättningsanslagen och startpengarna ökas för att säkerställa att de räcker till och att regeringen skrider till omedelbara åtgärder för att förbättra sysselsättningen.” (Reservation 1) 
11. Pia Viitanen sd understödd av Timo Harakka sd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att återställa den för allmänhetens arbetsresor och annat resande viktiga persontågstrafiken på de bansträckor som berördes av regeringens nedskärningar av köpta trafiktjänster hösten 2015, i det fall att ersättande trafik till marknadsvillkor inte uppstår inom den tid som regeringen tidigare uppgett. Vidare förutsätts regeringen så snabbt som möjligt skrida till åtgärder i fråga om de sträckor där servicenivån inte kan ersättas tillräckligt väl ens genom busstrafik.” (Reservation 1) 
12. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart överlämnar en tilläggsbudget som stödjer sysselsättningen och som inkluderar dels tillräckliga sysselsättningsanslag, dels ett omfattande investeringsprogram för sysselsättning som på sikt stärker den ekonomiska tillväxten och skuldhållbarheten.” (Reservation 3) 
13. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen beviljar tillräcklig finansiering för integrationsfrämjande tjänster, integrationsutbildning och förmåner med beaktande av familjeåterföreningar.” (Reservation 3) 
14. Pia Viitanen sd understödd av Timo Harakka sd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att innehavet förblir detsamma som tidigare i de bolag där det strategiska intresset gäller funktioner som är väsentliga för att samhället ska fungera och ha en framtid. Detta gäller framför allt Neste Abp och Posti Group Abp, där statens innehav inte bör minska. I fråga om andra bolag bör en prövning göras i varje enskilt fall. Besluten om Kemijoki Oy bör väga in småplacerarnas villkor.” 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 1 "nej".
Omröstningsresultat: 131 ja, 11 nej, 29 avstår; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Jyrki Kasvis /gröna anmälan att han av misstag satt sig på ledamot Urpilainens plats och tryckt på hennes omröstningsknapp antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 2 "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 66 nej, 1 avstår; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 3 "nej".
Omröstningsresultat: 105 ja, 44 nej, 22 avstår; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 4 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 58 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 5 "nej".
Omröstningsresultat: 105 ja, 66 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 6 "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 59 nej; 27 frånvarande
 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 7 "nej". Omröstningsresultat: 103 ja, 66 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 8 "nej". Omröstningsresultat: 113 ja, 59 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 9 "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 56 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 10 "nej". Omröstningsresultat: 105 ja, 67 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 11 "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 67 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 12 "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 59 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 13 "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 67 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 14 "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 42 nej, 14 avstår; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2016 i proposition RP 88/2016 rd enligt betänkadet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1—3/2016 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2016. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 22.6.2016 18:46